سیستم اعلام سرقت

راهنمای نصب و راه اندازی سیستم اعلام سرقت smart power

راهنمای نصب و راه اندازی سیستم اعلام سرقت smart power

 

عملکرد دستگاه

دستگاه سه حالت دارد فعال(ARM), غیرفعال (DISARM)و نیمه فعال

 • غعال (ARM)

با فشردن دکمه یlock ریموت دستگاه با یک آژیر یا بیپ طولانی در بلندگو داخلی فعال می شود و چراغ ARM روی پنل دستگاه روشن میگردد در این حالت همه زون ها فعال خواهند بود و با فشار مجدد این دکمه آژیر اضطراری به صورت لحظه ای فعال میگردد.

 • غیرفعال (DISARM)

با فشردن دکمهunlock ریموت دستگاه با دو تک آژیر غیر فعال میگردد و چراغ ARM روی پنل خاموش میگردد و اگر در هنگام فعال بودن دستگاه تحریک شده باشد با یک تک آژیر اضافه به چشمک درآمدن چراغ ALARM وقوع آلارم را به اطلاع استفاده کننده میرساند.

 • نیمه فعال

با فشردن دکمه unalarm ریموت دستگاه با یک بیپ کوتاه از بلندگوی داخلی فعال میشود و چراغ ARM روی پنل به صورت چشمک زن درخواهد آمد در این حالت فقط زون 1 و 2 فعال خواهد بود و اگر زون 4 در حالت 24 ساعته باشد فعال باقی خواهد ماند.

 

دینگ دانگ

زون 1 میتواند دارای دینگ دانگ باشد در این صورت با تحریک این زون دستگاه دینگ دانگ پخش میکند. به منظور فعال یا غیر فعال نمودن این عملکرد کافیست دستگاه در حالت غیرفعال (DISARM) باشد و دکمه های unalarm و lock ریموت  کنترل بطور همزمان در یک لحظه فشار دهید پخش دو دینگ دانگ نشان غیر فعال شدن و پخش یک دینگ دانگ نشان فعال شدن.

مراحل نصب دستگاه

 1. جعبه دستگاه رادر محل مناسب نصب کنید.
 2. دستگاه می بایست حداقل 30CM با اشیاء اطراف فاصله داشته باشد.
 3. آنتن دستگاه را تا انتها بالا بکشید.
 4. سر سیمهاي تجهیزات جانبی را وارد جعبه دستگاه نمایید.
 5. کانکتور ترمینال را از برد دستگاه جدانمایید و سیم بندي راطبق نقشه انجام دهید. (این کانکتورها به منظور راحتی سیم بندي طراحی شده)
 6. سیم باطري رادراین مرحله وصل نکنید.
 7. برق شهر را به ترمینال ترانس وصل کنید.
 8. دستگاه شروع به کارمیکندکمی صبر کنید تا آماده استفاده شود.
 9. سیم باطري را با رعایت جهت به باطري وصل کنیدسیم قرمز مثبت و سیم مشکی منفی.
 10. بمنظوراستفاده از تلفن کننده سیمکارتی این شرکت کافیست کانکتور مربوطه را به محل مخصوص متصل فرمایید.
 11. کلیه زونها توسط دیپ سوییچ بسته می باشند.
 12. کانکتور مربوط به چراغهاي پنل را به برد اصلی متصل نمایید.

 

نکات مهم

 1. قبل از متصل نمودن باطري به دستگاه حتما برق دستگاه را وصل کنید.
 2. براي برق حتما از سیمی با ضخامت مناسب استفاده نمایید.
 3. تغذیه کلیه چشم ها را با حفظ جهت مثبت ومنفی به طور موازي به هم متصل نمایید سپس با رعایت جهت صحیح به ترمینال AUX متصل نمایید.
 4. بمنظور متصل نمودن تلفن کننده به این دستگاه از کانکتور مخصوص استفاده نمایید چراکه تمامی نیازهاي دستگاه تلفن کننده بصورت حفاظت شده در این کانکتور می باشد برق تلفن کننده داراي فیوز مجزا می باشد اگر چنانچه در مسیر AUX سیستم دچار اتصالی شود پس از سوختن فیوز مربوطه تلفن کننده همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
 5.  در صورت مفقود شدن ریموت کنترل ها می توانید با فشردن دکمه LRN دستگاه را غیر فعال (DISARM)نمایید . این شاسی برای برنامه ریزی دستگاه نیز استفاده میشود.
 6. بمنظورسهولت نصب تلفن کننده ترمینالی در برد اصلی دستگاه بمنظور متصل نمودن سیمهاي خط تلفن وجود دارد لطفا خط تلفن را به این ترمینال متصل نمایید .
 7. بمنظور بسته نگه داشتن زونها دستگاه مجهز به دیپ سوئیچ است به منظور استفاده از هر زون دیپ سوئیچ مربوطه را در حالت OFF قرار دهید.

 

چراغهاي پنل دستگاه

POWER روشن بودن این چراغ نشان دهنده وصل بودن برق شهراست.

ARM روشن بودن این چراغ نشان دهنده فعال بودن وخاموش بودن آن نشانه غیر فعال بودن سیستم دزدگیر است .

ALARM درهنگام فعال شدن آژیراین چراغ روشن میگرددوپس از پایان مدت آژیر ویا غیر فعال شدن دستگاه این چراغ چشمک میزند تا وقوع آلارم را به اطلاع استفاده کننده برساند در ضمن وقوع آلارم هنگام غیر فعال شدن دستگاه با سه تک آژیر نیز به اطلاع استفاده کننده میرسد .

ZONE 1.ZONE 2.ZONE 3.ZONE 4

در حالت غیر فعال با تحریک هر قسمت یا باز شدن مدار زون چراغ زون مربوطه روشن میگردد وبا رفع تحریک یا بسته شدن زون چراغ خاموش میگردد . اما در هنگام فعال بودن دستگاه در صورت تحریک هر زون چراغ مربوط به آن زون روشن شده وروشن می ماند حتی با غیر فعال شدن دستگاه نیز این چراغ روشن می ماند تا مسیر تحریک را مشخص کند.

به منظور پاك شدن حافظه کافیست دستگاه یکبار فعال وغیر فعال گردد.

AUX روشن بودن این چراغ نشانه سالم بودن فیوز AUX می باشد.

 

امکانات دستگاه

زون هاي بیسیم WIRELESS ZONE

زونهاي بیسیم بمنظور ارتباط مستقیم دستگاه با مگنت،چشم بیسم وپدال بیسیم طراحی شده است.تحریک شدن این زون ها توسط چراغهاي زون 2 یا زون 3 روي پنل دستگاه نمایش داده میشود. میتوان همزمان روي این زون ها از چشم با سیم هم استفاده نمود.

حفاظت

اگر چنانچه در حال فعال فیوز AUX بسوزد دستگاه آلارم خواهد داد.این ویژگی براي جلوگیري از ایجاد اتصال در سیم کشی میباشد.

در صورتیکه به محض فعال نمودن دستگاه شروع به آلارم زدن نمودسالم بودن فیوز AUXرا کنترل نمایید به همین منظور روي پنل دستگاه براي این فیوزچراغی در نظر گرفته شده که در صورت خاموش بودن به معنی سوختن فیو AUXمیباشد.

سویچ آلفا

اگر مایل به استفاده از آلفا سوئچ براي خاموش نمدن دستگاه در شرایط خاص

هستید میتوانید از کانکتور آلفا سوئچ دوسیم به آلفا سوئچ لحیم نمایید .درهنگام خاموش بودن آلفا سوئچ دستگاه بطور کامل غیر فعال خواهد بود.

حذف زون

اگر یکی از زونها باز بماند دستگاه براي آن دو دوره آژیر میزند سپس آن زون

از مدار خارج میگردد وهرزمانکه زون بسته شود دوباره به سیستم باز میگردد

باز وبسته شدن زون می تواند به دفعات موجب آلارم شود.

 

راهنمای سریع استفاده از ریموت کنترل

lock دستگاه فعال (ARM) فشار مجدد آژیر لحظه ای

unlock دستگاه غیر فعال (DISARM)

unalarm دستگاه نیمه فعال در این حالت زون 1 و زون 2 فعال می باشد.

alarm فرمان درب بازکن برقی قابل برنامه ریزی

lock و alarm فعال و یا غیر فعال نمودن دینگ دانگ زون 1

 

هشدار قطع برق

یکی دیگر از قابلیتهاي منحصر به فرد وقابل برنامه ریزي این دستگاه این است در صورتیکه برق شهر بیش از 4.5 ساعت قطغ ( ARM) که در حالت فعال شود دستگاه بصورت اتوماتیک یک دوره آلارم میزند این قابلیت بصورت پیش فرض تنظیمات کارخانهاي غیر فعال است بمنظور فعال نمودن آن به روش زیر عمل نمایید:

 1. (DISARM)دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید.
 2. سپس دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید و از سالم بودن دکمه AUX مطمئن شوید.
 3. دکمه یکی از ریموت کنترلها را یک لحظه فشار دهید.
 4. دکمه LRN را رها کنید دستگاه با یکصداي بیپ از بلندگوي داخلی تغییر برنامه را اعلام میکند.

تکرار مراحل فوق برنامه دستگاه را به حالت اولییه بر میگرداند( 2بیپ).

 

تنظیمات

تنظیم مدت زمان آژیر

مدت زمان آژیر دستگاه 2 دقیقه میباشد وامکان افزایش آن تا 7 دقیقه نیز

ممکن است که به روش زیر قابل تنظیم است:

1-دستگاه در حالت غیر فعال (DIS ARM)

2-از سالم بودن AUX اطمینان حاصل نمایید وسپس دکمه  LRNکه روی برداصلی دستگاه می یاشد را فشارداده ونگه دارید.

3-.دکمه unalarm ریموت کنترل را یک لحظه بفشارید.

4-دکمهLRN  را رها کنید دستگاه با یک صداي بیپ از بلندگوي داخلی تغییر

برنامه را اعلام میکند

تکرار مراحل فوق برنامه دستگاه را به حالت اولییه بر میگرداند

 

زون 24 ساعته (ZONE 4)

این زون میتواند به صورت 24 ساعته فعال باشد)این حالت براي اتصال دستگاه به پدال یا آشکارساز دود وسایر...)

1-. دستگاه در حالت غیر فعال (DIS ARM)

2-از سالم بودن فیوز AUXاطمینان حاصل نمایید وسپس دکمه LRN که روي برد اصلی دستگاه مبیاشد را فشارداده ونگه دارید.

3- دکمه unalarm و  lock ریموت کنترل را بطور همزمان بفشارید.

4-دکمه  LRN را رها کنید دستگاه با یکصداي بیپ از بلندگوي داخلی تغییر برنامه را اعلام میکند.

تکرار مراحل فوق برنامه دستگاه را به حالت اولییه بر میگرداند(2 بیپ).

 

اضافه نمودن ریموت کنترل

 1. دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید.
 2. جامپر کنار فیوزAUX را از محل خود جدا کنید.
 3.  دکمه unlock ریموت کنترل جدید را فشار داده ونگه دارید.
 4.  دکمه LRN که روي برد اصلی دستگاه مبیاشد را یک لحظه فشاردهید.
 5.  دستگاه با یک بیپ؛ اضافه شدن ریموت را اعلام میکند.
 6.  دکمه ریموت کنترل را رها کنید.
 7.  جامپر را در جاي خود قرار دهید.

تذکر: براي اضافه نمودن بیش از یک ریموت مراحل 3 تا 6 را تکرار نمایید.

اگر چنانچه هنگام انجام مراحل فوق چراغ ARM فقط یک چشمک بزند و بلند گوی داخلی صدای بیپ ندهد نشانه پر شدن حافظه دستگاه می باشد.

حذف نمودن ریموت ها

 1.  کانکتور ترانس وباطري را از دستگاه جدا نمایید.
 2.  به مدت 30 ثانیه در همین وضعیت صبر کنید.
 3. دکمه LRN را که روي برداصلی دستگاه مبیاشدرا فشارداده ونگه دارید.
 4. کانکتور ترانس را وصل کنید.
 5.  پس از چند ثانیه دکمه LRN را رها کنید.
 6.  باطري را وصل کنید.

 

تذکر: با انجا م مراحل فوق تمامی ریموتها از حافظه دستگاه پاك شده ودستگاه به تنظیمات اولیه کارخانه باز میگردد.

معرفی چشم بیسیم

 1. وضعیت جامپرهای  A10-A11 در چشم مطابق شکل(1) در وضعیتL باشد.
 2. باطري چشم را متصل کنید.image01
 3. درب چشم را ببندید.
 4. حال چشم را تحریک نمایید و مانند ریموت کنترل به دستگاه معرفی کنید
 5.  دستگاه با یکصداي بیپ اضافه شدن چشم را اعلام میکند.

 

انتخاب زون بیسیم

پس از معرفی نمودن چشم بیسیم به حافظه دستگاه، اگر جامپر A11 در وضعیت L باقی بماند، چشم مربوطه روی زون 2 عمل میکند.

اگر چنانچه جامپر A11 پس از معرفی در وضعیت H قرار گیرد، چشم مربوطه روی زون 3 عمل میکند.

 

تذکر: جامپر A11 هنگام معرفی باید در وضعیت L باشد.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید