پروژه های دوربین مداربسته جهت ارگانهای دولتی—————————————————–

پروژه های دوربین مداربسته جهت کارخانجات————————————————————-

مطب ها , اداره ها, ساختمان های مسکونی و … ———————————————————